Informatiebrief EK Triatlon / Stadstriatlon

Aan: De bewoners van dit pand

Betreft: EK Triathlon en Stadstriathlon

 

Weert, 9 mei 2019

Geachte ,

Van donderdag 30 mei tot en met zondag 9 juni staat topsport centraal in Weert. Op deze dagen worden het Europees Kampioenschap Triathlon en de Stadstriathlon gehouden. Nationale en internationale topatleten nemen deel aan de triathlonwedstrijden. Naast de wedstrijden zijn er veel andere activiteiten in het centrum van Weert waaronder een Triathlon Night, een Waanzinnig Winkel Festijn en een kinderkermis. ’s Avonds zijn er live optredens op het Bassin, het volledige programma is terug te lezen op www.weert2019.com.

U woont in de binnenstad of de omgeving daarvan en krijgt veel van de sfeer mee. Daarom wil ik u in deze brief informeren over maatregelen die we nemen om deze weekenden veilig en gezellig te laten verlopen.  

Verkeer en bereikbaarheid

De wijk Molenakker is gedurende de wedstrijddagen 31 mei, 1, 2, 7, 8 en 9 juni bereikbaar via de rotonde aan de Ringbaan Oost en de toegangsweg aan de Ringbaan-Noord. De rotonde Eindhovenseweg is alleen toegankelijk als uitrit van uw wijk, maar is afgesloten als toegang naar de wijk.

Als u de uitrit aan het parcours heeft, de Noordkade, kunt u tijdens de wedstrijden geen gebruik maken van uw uitrit. Als u gebruik wilt maken van uw auto dient u deze elders in de aanliggende woonwijk te parkeren.

Afvuren kanon tijdens de openingsceremonie

Een belangrijk onderdeel van de openingsceremonie op donderdag 30 mei is het officiële startschot van het Europees Kampioenschap. Er wordt in de omgeving van het Bassin een kanon afgeschoten door de schutterij.  Op donderdag 30 mei rond 19:30 uur zal er een indrukwekkende knal te horen zijn.

Preventief cameratoezicht
Tijdens het evenement is er veel publiek aanwezig in het centrum. Het volgen en sturen van publiekstromen bij evenementen, zoals bij de triathlon, is belangrijk voor de veiligheid van het publiek. Daarvoor worden er gedurende de evenementen twee mobiele camera’s geplaatst op het Bassin, met zicht op de volgende straten:

  • Bassin;
  • Wilhelminasingel;
  • Kasteelsingel;
  • Industriekade;
  • Oude Suffolkweg;
  • Noordkade;
  • Werthaboulevard;
  • Eindhovenseweg

Het cameratoezicht vindt plaats van donderdag 30 mei tot en met zondag 9 juni 2019.

De camera’s nemen enkel beelden op van de openbare ruimte, dat wil zeggen dat de privacy van de omwonenden is gewaarborgd. Beelden van panden worden afgeschermd. De camerabeelden worden bekeken, onder regie van de politie. Als u het niet eens bent met het besluit om cameratoezicht in te stellen, kunt u bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u onderaan deze brief.

 

Verdere informatie
Op 20 mei 2019 is er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond in de Poort van Limburg. Medewerkers van de gemeente Weert en leden van de Stichting Stadstriathlon Weert zijn dan aanwezig om uw vragen of opmerkingen over het evenement te beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopavond, u bent van harte welkom.

In de bijlagen vindt u het wedstrijd en entertainment programma van het Europees Kampioenschap en van de Stadstriathlon. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Voor vragen over de triatlon is de gemeente voorafgaand en tijdens het evenement bereikbaar op het telefoonnummer 06 383 43 511. U kunt ook een whatsappbericht sturen naar dit nummer of een mail sturen naar info@weert2019.com.

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens het sport- en entertainmentgedeelte van het Europees Kampioenschap Triatlon en de Stadstriathlon!

 

Met vriendelijke groet,

A.A.M.M. Heijmans

Burgemeester

 

Bent u het niet eens met het besluit om cameratoezicht in te stellen?

Als u het niet eens bent met het besluit om cameratoezicht in te stellen, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 950

6000 AZ WEERT

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

uw naam, adres, datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Waterkwaliteit Molenakker

Op jullie vragen over de waterkwaliteit van de vijvers / wateren op Molenakker kunnen wij als gemeente het  volgende antwoorden:

Afgelopen zomer hebben we een bioloog van het waterschap peel en maas geraadpleegd over de waterkwaliteit. Hij is ter plekke geweest en heeft wat onderzoek verricht.

Het oordeel was dat de waterkwaliteit goed is er staan voldoend waterplanten in die gunstig zijn voor de waterkwaliteit.

Gisteren ben ik bij de heer Vogels (Poldermolen 2) geweest hij dacht dat het water vervuild was  het bleken draadalgen te zijn die voor de duiker lagen  het riet gaat hier nog gemaaid worden de algen worden dan ook verwijderd.

De achterzijde van Jan Linders ik ben hier ter plekke geweest met de uitvoerder van prioverve het onkruid op de verharding was niet op beeld hij laat dit in order maken. Het groen heeft hier een ecologische functie Natuurlijk groen.

Dit betekend dat het een natuurlijke uitstraling heeft en dat het geen stak plantsoen is. Het gras is inmiddels gemaaid  rondom de bomen en onder het hekwerk zal nog  bij gemaaid worden.. Het stamschot van de knotwilgen is verwijderd op het lange pad zodat er meer uitzicht is.

In het najaar worden de knotbomen binnen de bebouwde kom geknot.  Het wek staat vanaf week 45 op het programma.

Het groen voldoet aan de normen van ons onderhoudsbestek

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd

 Cor Wolters.
Gemeente Weert

Fietsbrug

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond ingestemd met de realisatie van een fietsbrug tussen de nieuwbouwwijk Laarveld en de wijk Molenakker.

Tijdens een eerdere commissievergadering, ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdagavond, kregen de (toekomstige) bewoners van Laarveld de vrees dat de gemeenteraad af wilde zien van de fietsbrug. Er werd een petitie opgestart die ruim 500 handtekeningen opbracht ten behoeve van de realisatie van de fietsbrug. Ook de Montessorischool in de wijk Molenakker stuurde een brief waarbij ze de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de realisatie van de fietsbrug. Tenslotte sprak een van de initiatiefnemers van de petitie de gemeenteraad toe om in te stemmen met de fietsbrug.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met de komst van de fietsbrug. Dat gebeurde unaniem. Er werd ook unaniem een motie ingediend waarbij de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gaf om een goede fietsbrug te realiseren met een zo laag mogelijk hellingspercentage, zodat deze gebruiksvriendelijk is.

Met de realisatie van de fietsbrug is een kostenplaatje van circa 1,5 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad wil dan ook dat deze brug veelvuldig gebruikt gaat worden. Er zal nader onderzocht moeten worden welke definitieve locatie de brug krijgt en welk hellingspercentage mogelijk is. Omdat de Ringbaan-Noord een route is voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moet deze brug ook volgens de bijbehorende eisen (hoogte) voldoen.

Door in te stemmen met het besluit wordt de huidige oversteek bij de turborotonde veiliger gemaakt, komt er een fietsbrug en komt er ook een gelijkvloerse oversteek tussen Laarveld en de Wiekendreef.

Voortgang besluitvorming over fietsoversteek Hushoven/Laarveld – Molenakker

Geachte wijkbewoner

Op 18 mei 2018 hebben wij namens de gemeente een mail ontvangen. In deze mail is ons medegedeeld dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de besluitvorming ten aanzien van de fietsoversteek wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Dat was er toen nog niet. Dit betekende dat het voorstel niet vóór de vakantieperiode in de raad zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat de verwachting was dat het voorstel op 31 oktober 2018 in de raad zou worden behandeld.

Op 31 mei 2018 is het nieuwe college geïnstalleerd. Wendy van Eijk is portefeuillehouder voor wat betreft dit dossier.

Inmiddels is besloten dat het schema van de raadsvergaderingen is aangepast en dat 31 oktober 2018 is komen te vervallen voor wat betreft de raadsvergaderingen.

Afgelopen dinsdag, 14 augustus, heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad voor wat betreft de fietsoversteek. Het voorstel is bijgevoegd. (zie bijlage) Dit voorstel wordt komende woensdag 22 augustus 2018 openbaar. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 26 september 2018. Eerder dus dan aangegeven. Behandeling in de commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 september. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Ook weer eerder dan aangegeven. Op 12 september 2018 zal de heer Hanckman van Kragten een presentatie op het voorstel geven aan de commissieleden.

Het is desgewenst mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Dit kan voor zowel de commissie- als de raadsvergadering. Spreekrecht dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te worden aangevraagd via griffie@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 206. Het spreekrecht mag maximaal 5 min. duren.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen. wijkraad@molenakker.nl 

 

Download hier het Raadsvoorstel definitief

Buurtgezinnen.nl Weert

Buurtgezinnen.nl Weert heeft als doel gezinnen met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen en ondersteunen bij de zorg voor de kinderen. Niet iedereen heeft de mensen om zich heen die kunnen bijspringen. De coördinator in Weert, Marion Heijmans komt, na aanmelden via onze website, langs om kennis te maken en uit te leggen hoe het werkt.  

Er zijn altijd vraaggezinnen welkom die steun kunnen gebruiken. De steun die je kunt vragen kan van alles zijn: “Een plek waar je kind kan spelen zodat jij even op adem kunt komen of met een ander kind van je bezig te kunnen zijn. Hulp bij het maken van huiswerk, een rustige plek elders om het huiswerk te kunnen maken. Samen leuke activiteiten ondernemen met jullie kinderen. Soms wordt er ook gelogeerd zodat ouders eens kunnen bijkomen of klussen in huis wat met kinderen erbij niet lukt, meegaan naar ouderavonden op school, meegaan naar een club van je kind etc. ”. Er is heel veel mogelijk.

Én we zoeken steungezinnen die minimaal een ochtend, middag of avond in de week de steun wil bieden aan het vraaggezin. Steungezinnen genieten van hun taak en we zorgen ervoor dat het vraaggezin ook past bij wat jullie willen en kunnen bieden.

We laten gezinnen die bij elkaar passen kennismaken en samen bepalen jullie of er een klik is. Als jullie beslissen dat jullie een koppel willen zijn worden er afspraken gemaakt over welke activiteiten ondernomen gaan worden. Dan gaan jullie samen aan de slag om er een mooi en fijn contact van te maken. Buurtgezinnen.nl trekt 2 jaar met jullie op om te horen of alles goed gaat en jullie het fijn hebben met elkaar.  We volgen ook of de gemaakte steunafspraken nog goed zijn, uitgebreid of aangepast moeten worden. We proberen om af en toe een leuke activiteit te organiseren waar we elkaar kunnen leren kennen en plezier kunnen hebben met de kinderen en met elkaar. 

Goede ideeën zijn altijd welkom. Neem gauw een kijkje op: www.buurtgezinnen.nl

Als er nog vragen zijn mag je me mailen op marion@buurtgezinnen.nl of bellen: 06-53893406

Een prachtig voorbeeld: https://www.buurtgezinnen.nl/wp-content/uploads/2018/04/DDL-20-04-18.pdf