Wijzigingen ophalen huisvuil Kerst en Oud en Nieuw

23 december tot en met 3 januari

Kerst staat weer voor de deur! Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari is het kerstvakantie. Onze afvalverwerker Renewi haalt het huisvuil in de kerstvakantie op andere dagen op dan u gewend bent. Tijdens Kerstmis en op Nieuwjaarsdag wordt namelijk geen huisvuil opgehaald. Daarom verschuift een aantal ophaaldagen.

Let op: alleen de ophaalmomenten van Kerstmis en van 1 tot en met 3 januari veranderen. Op andere momenten wordt het huisvuil op de normale dag opgehaald.

In dit schema ziet u op welke dag uw huisvuil wordt opgehaald:

Normale ophaaldag:          Verplaatst naar:
Maandag 23 december          (geen wijziging) 
Dinsdag 24 december           (geen wijziging) 

Woensdag 25 december      Zaterdag 21 december

Donderdag 26 december       Zaterdag 28 december
Vrijdag 27 december           (geen wijziging) 
Maandag 30 december          (geen wijziging) 
Dinsdag 31 december          (geen wijziging) 

Woensdag 1 januari           Donderdag 2 januari

Donderdag 2 januari           Vrijdag 3 januari
Vrijdag 3 januari                   Zaterdag 4 januari

Zie ook website gemeente

 

Brandveiligheid test

De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt,  de gevolgen ervan te beperken. Deze controlelijst helpt hierbij. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

Klik hier om de Brandveiligheidstest te downloaden

Waterkwaliteit Molenakker

Op jullie vragen over de waterkwaliteit van de vijvers / wateren op Molenakker kunnen wij als gemeente het  volgende antwoorden:

Afgelopen zomer hebben we een bioloog van het waterschap peel en maas geraadpleegd over de waterkwaliteit. Hij is ter plekke geweest en heeft wat onderzoek verricht.

Het oordeel was dat de waterkwaliteit goed is er staan voldoend waterplanten in die gunstig zijn voor de waterkwaliteit.

Gisteren ben ik bij de heer Vogels (Poldermolen 2) geweest hij dacht dat het water vervuild was  het bleken draadalgen te zijn die voor de duiker lagen  het riet gaat hier nog gemaaid worden de algen worden dan ook verwijderd.

De achterzijde van Jan Linders ik ben hier ter plekke geweest met de uitvoerder van prioverve het onkruid op de verharding was niet op beeld hij laat dit in order maken. Het groen heeft hier een ecologische functie Natuurlijk groen.

Dit betekend dat het een natuurlijke uitstraling heeft en dat het geen stak plantsoen is. Het gras is inmiddels gemaaid  rondom de bomen en onder het hekwerk zal nog  bij gemaaid worden.. Het stamschot van de knotwilgen is verwijderd op het lange pad zodat er meer uitzicht is.

In het najaar worden de knotbomen binnen de bebouwde kom geknot.  Het wek staat vanaf week 45 op het programma.

Het groen voldoet aan de normen van ons onderhoudsbestek

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd

 Cor Wolters.
Gemeente Weert

Fietsbrug

De gemeenteraad van Weert heeft woensdagavond ingestemd met de realisatie van een fietsbrug tussen de nieuwbouwwijk Laarveld en de wijk Molenakker.

Tijdens een eerdere commissievergadering, ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdagavond, kregen de (toekomstige) bewoners van Laarveld de vrees dat de gemeenteraad af wilde zien van de fietsbrug. Er werd een petitie opgestart die ruim 500 handtekeningen opbracht ten behoeve van de realisatie van de fietsbrug. Ook de Montessorischool in de wijk Molenakker stuurde een brief waarbij ze de gemeenteraad vroeg om in te stemmen met de realisatie van de fietsbrug. Tenslotte sprak een van de initiatiefnemers van de petitie de gemeenteraad toe om in te stemmen met de fietsbrug.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met de komst van de fietsbrug. Dat gebeurde unaniem. Er werd ook unaniem een motie ingediend waarbij de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gaf om een goede fietsbrug te realiseren met een zo laag mogelijk hellingspercentage, zodat deze gebruiksvriendelijk is.

Met de realisatie van de fietsbrug is een kostenplaatje van circa 1,5 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad wil dan ook dat deze brug veelvuldig gebruikt gaat worden. Er zal nader onderzocht moeten worden welke definitieve locatie de brug krijgt en welk hellingspercentage mogelijk is. Omdat de Ringbaan-Noord een route is voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moet deze brug ook volgens de bijbehorende eisen (hoogte) voldoen.

Door in te stemmen met het besluit wordt de huidige oversteek bij de turborotonde veiliger gemaakt, komt er een fietsbrug en komt er ook een gelijkvloerse oversteek tussen Laarveld en de Wiekendreef.

Voortgang besluitvorming over fietsoversteek Hushoven/Laarveld – Molenakker

Geachte wijkbewoner

Op 18 mei 2018 hebben wij namens de gemeente een mail ontvangen. In deze mail is ons medegedeeld dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de besluitvorming ten aanzien van de fietsoversteek wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Dat was er toen nog niet. Dit betekende dat het voorstel niet vóór de vakantieperiode in de raad zou worden behandeld. Ook is medegedeeld dat de verwachting was dat het voorstel op 31 oktober 2018 in de raad zou worden behandeld.

Op 31 mei 2018 is het nieuwe college geïnstalleerd. Wendy van Eijk is portefeuillehouder voor wat betreft dit dossier.

Inmiddels is besloten dat het schema van de raadsvergaderingen is aangepast en dat 31 oktober 2018 is komen te vervallen voor wat betreft de raadsvergaderingen.

Afgelopen dinsdag, 14 augustus, heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad voor wat betreft de fietsoversteek. Het voorstel is bijgevoegd. (zie bijlage) Dit voorstel wordt komende woensdag 22 augustus 2018 openbaar. De behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de raadsvergadering van 26 september 2018. Eerder dus dan aangegeven. Behandeling in de commissie zal plaatsvinden op woensdag 12 september. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Ook weer eerder dan aangegeven. Op 12 september 2018 zal de heer Hanckman van Kragten een presentatie op het voorstel geven aan de commissieleden.

Het is desgewenst mogelijk om spreekrecht aan te vragen. Dit kan voor zowel de commissie- als de raadsvergadering. Spreekrecht dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te worden aangevraagd via griffie@weert.nl of telefonisch via (0495) 575 206. Het spreekrecht mag maximaal 5 min. duren.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u met mij contact opnemen. wijkraad@molenakker.nl 

 

Download hier het Raadsvoorstel definitief

Buurtgezinnen.nl Weert

Buurtgezinnen.nl Weert heeft als doel gezinnen met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen en ondersteunen bij de zorg voor de kinderen. Niet iedereen heeft de mensen om zich heen die kunnen bijspringen. De coördinator in Weert, Marion Heijmans komt, na aanmelden via onze website, langs om kennis te maken en uit te leggen hoe het werkt.  

Er zijn altijd vraaggezinnen welkom die steun kunnen gebruiken. De steun die je kunt vragen kan van alles zijn: “Een plek waar je kind kan spelen zodat jij even op adem kunt komen of met een ander kind van je bezig te kunnen zijn. Hulp bij het maken van huiswerk, een rustige plek elders om het huiswerk te kunnen maken. Samen leuke activiteiten ondernemen met jullie kinderen. Soms wordt er ook gelogeerd zodat ouders eens kunnen bijkomen of klussen in huis wat met kinderen erbij niet lukt, meegaan naar ouderavonden op school, meegaan naar een club van je kind etc. ”. Er is heel veel mogelijk.

Én we zoeken steungezinnen die minimaal een ochtend, middag of avond in de week de steun wil bieden aan het vraaggezin. Steungezinnen genieten van hun taak en we zorgen ervoor dat het vraaggezin ook past bij wat jullie willen en kunnen bieden.

We laten gezinnen die bij elkaar passen kennismaken en samen bepalen jullie of er een klik is. Als jullie beslissen dat jullie een koppel willen zijn worden er afspraken gemaakt over welke activiteiten ondernomen gaan worden. Dan gaan jullie samen aan de slag om er een mooi en fijn contact van te maken. Buurtgezinnen.nl trekt 2 jaar met jullie op om te horen of alles goed gaat en jullie het fijn hebben met elkaar.  We volgen ook of de gemaakte steunafspraken nog goed zijn, uitgebreid of aangepast moeten worden. We proberen om af en toe een leuke activiteit te organiseren waar we elkaar kunnen leren kennen en plezier kunnen hebben met de kinderen en met elkaar. 

Goede ideeën zijn altijd welkom. Neem gauw een kijkje op: www.buurtgezinnen.nl

Als er nog vragen zijn mag je me mailen op marion@buurtgezinnen.nl of bellen: 06-53893406

Een prachtig voorbeeld: https://www.buurtgezinnen.nl/wp-content/uploads/2018/04/DDL-20-04-18.pdf