Geluidshinder

Beste wijkbewoner,

Naar aanleiding van de vele klachten met betrekking tot de geluidshinder en het artikel in de laatste editie van de wijkkrant bijgaand (zie onderstaand) de reactie van de gemeente Weert.

 

Geachte heer/mevrouw,

In het afgelopen jaar heeft u contact gehad met de gemeente Weert over het geluid afkomstig van de Ringbanen, de Eindhovenseweg en de Roermondseweg. U heeft aandacht gevraagd voor de geluidshinder die u ervaart bij uw woning afkomstig van een van deze wegen.

De gemeente Weert heeft een grootschalig akoestisch onderzoek ingesteld, dat wil zeggen dat onderzocht is hoeveel geluid er van de wegen komt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er niet méér geluidsschermen en geluidswallen komen langs de Ringbanen, de Eindhovenseweg en de Roermondseweg.

Waarom komen er geen nieuwe maatregelen?
Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente Weert geen geluidswallen of schermen gaat plaatsen. De eerste reden is het plaatsen van schermen of wallen niet altijd kan of past. Als tweede reden komt dat de kosten van deze maatregelen ontzettend hoog zijn. Verderop in deze brief lichten we dit toe. De derde reden waarom de gemeente het niet gaat doen, is omdat de gemeente niet verplicht is volgens de wet om voor de bestaande woningen langs deze wegen geluidwerende maatregelen te treffen. Dat klinkt misschien hard of oneerlijk, maar het is niet de plicht van de gemeente om dit te doen. Verderop staan nog meer afwegingen waarom er geen extra maatregelen worden getroffen.

Even terug in de tijd
In 2018 is de Inventarisatie knelpunten ringbanenstelsel vastgesteld. In dit overzicht is er op verschillende manieren gekeken naar de mogelijke knelpunten die bij de ringbanen horen. We hebben toen naar de verkeerssituatie gekeken, en ook naar de leefbaarheid rondom de ringwegen. In de buurt van de Ringbanen liggen op verschillende plekken woningen op een korte afstand van de weg. Mogelijk hoort uw huis hier ook bij. Door deze ligging is bij deze woningen sprake van enige geluidshinder. Om de geluidshinder te beperken zijn in het verleden op diverse plaatsen geluidsschermen en geluidswallen aangelegd langs de Ringbanen. Ook zijn de Ringbanen de afgelopen jaren voorzien van geluidsreducerend asfalt; dat is asfalt dat minder lawaai maakt dan het asfalt dat gewoonlijk gebruikt wordt.

Het onderzoek
Onlangs hebben we een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dat zogenaamde akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting bij de woningen waar in het verleden geluidwerende voorzieningen zijn getroffen lager is dan bij de woningen waar geen geluidsscherm of wal aanwezig is. Kortom, de geluidsschermen en geluidswallen die er nu al staan zorgen voor een merkbare afname van het geluid.

We hebben dus in kaart gebracht wat de situatie was, hoe de situatie nu is, wat er mogelijk is, wat de kosten zijn, en wat het resultaat is als we iets doen. Het college van B&W heeft al deze zaken besproken en daarna moesten ze een keuze maken om wel of niet geld beschikbaar te stellen voor het plaatsen van schermen of wallen. Ze hebben rekening gehouden met het volgende:

  • Het verkeer. Een geluidsscherm belemmert het zicht bij kruisingen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.
  • De bereikbaarheid van woningen en bedrijven.
  • Kopers van nieuwe woningen aan de Ringbanen weten dat het huis in de buurt van een drukke weg ligt. De geluidsbelasting die afkomstig is van de Ringbanen hoort dan bij het huis dat daarbij in de buurt ligt. Men noemt dit een ruimtelijke afweging.
  • De aanwezigheid van gasleidingen in de berm van de Ringbanen. Een geluidsscherm of geluidswal mag niet worden gebouwd binnen de zone van een gasleiding.
  • Te weinig ruimte. Voor een geluidswal is in de berm van de Ringbanen niet voldoende ruimte aanwezig om deze te kunnen realiseren.
  • Geld. De kosten bedragen minimaal € 75.000,– en maximaal € 437.500,– (excl. BTW) per knelpunt. Langs de Ringbanen, de Roermondseweg en de Eindhovenseweg zijn 10 knelpunten met hogere geluidsbelastingen.

 

Conclusie
Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting lager is wanneer er geluidsschermen komen, kan het college de hierboven genoemde afwegingen niet zomaar aan de kant zetten. Op basis hiervan is besloten om niet over te gaan tot de realisatie van nieuwe schermen.

Tot slot wil ik wel aangeven dat wanneer in de toekomst het wegdek of de geluidsschermen langs de Ringbanen, de Eindhovenseweg of de Roermondseweg vervangen dienen te worden, dan zal opnieuw worden bekeken worden of bij het vervangen van het wegdek of geluidsscherm aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Bij de vervanging wordt gezocht naar een nieuw wegdek/geluidsscherm dat minimaal dezelfde geluidsreductie heeft en waar mogelijk een hogere geluidsreductie heeft.

We begrijpen het als u teleurgesteld bent dat er geen extra maatregelen komen om het geluid van de Ringbanen bij uw huis tegen te gaan. We zijn graag bereid om de gemaakte keuze nader toe te lichten. Als u dat wil, dan kunt u het beste contact opnemen met Johan van der Burg van de gemeente Weert op telefoonnummer (0495) 575000 of via j.vander.burg@weert.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Johan van der Burg
Medewerker milieu
T 0495 575 000
E j.vander.burg@weert.nl