Update van jullie buurtpreventieteam

Beste wijkbewoners,

 

Wat zitten we toch in een vreemd en hectisch jaar. We hopen dat het goed gaat met iedereen en dat je verschoond blijft van dit akelige virus.

Buurtpreventie Molenakker houdt nauw contact met politie en gemeente voor wat betreft de veiligheid binnen de wijk. We prijzen ons gelukkig dat we in een prachtige wijk wonen waarin gelukkig weinig gebeurt. Vandaar dat het ook zo rustig is binnen de WhatsAppgroepen. Onze wijkagenten hebben uitgeplozen welke inbraken er hebben plaatsgevonden tussen 1m januari 2020 en 1 juni 2020. Dit naast het feit dat de politie het momenteel razend druk heeft met betrekking tot corona en nu weer al die demonstraties.

 

De zomervakantie staat voor de deur en juist nu moet men weer alert zijn. Aan het begin van de coronacrisis zagen we een duidelijke trend. Ook de woninginbrekers bleven binnen. Inmiddels hebben ook zij hun beroep weer volop opgepakt.

Ondanks dat kunnen we stellen dat er geen uitschieters te zien zijn in de cijfers. We zien wel een landelijke trend inzake whatsapp oplichting en voertuigen criminaliteit. Diverse wijken hebben hieraan aan verschillende keren aandacht geschonken op hun facebookpagina.

 

Hier volgen de cijfers vanaf 1-1-2020 tot 1-6-2020, m.b.t de inbraken per wijk:

 

Altweerterheide: Geen woninginbraken.

Biest: Geen woninginbraken.

Boshoven: 11 inbraken waarvan 9 op een vakantiepark. De twee overige inbraken vonden beiden plaats in februari, op dezelfde zaterdag avond, via de achterzijde, middels braak van een raam. Zover bekend werden er sieraden en geld weggenomen.

Groenewoud: 1 inbraak in februari, tussen 07.00 en 22.00 uur, via de achterzijde door een deur te forceren. Er werden sieraden en geld weggenomen.

Laar/Hushoven/Laarveld: Geen inbraken.

Leuken: 1 inbraak in februari, tussen 09.00 en 22.00 uur, via de achterzijde door raam en deur te forceren. Er werden sieraden en geld weggenomen.

Molenakker: 2 inbraken. 1 inbraak in februari, tussen 20.00 en 21.00 uur, achterzijde via een geforceerd raam. Er werd een scooter/brommer weggenomen. De andere inbraak vond plaats in mei in de nachtelijke uren van zondag op maandag. Via de voordeur die werd geopend door te flipperen werden de autosleutels bemachtigd en de auto weggenomen.

Stramproy: Geen inbraken.

Swartbroek: Geen inbraken.

Tungelroy: 1 poging tot inbraak via de voorzijde.

 

TIPS voor de komende periode:

——————————————

De vakantieperiode gaat weer van start en dat betekent ook hoogseizoen voor de inbrekers. Dit is dus de kans om iedereen weer even op scherp te zetten.

Ook zien we de trend dat er voertuigen worden gestolen of leeggeroofd. We zien dat vaak dat de sleutels worden gepakt uit de gang en dat men al flipperend binnenkomt. Je voordeur op nachtslot is dus belangrijk. Verder heeft men het voorzien op elektronische sleutels. Dit signaal kan men vaak klonen. Zeker als de sleutels in de gang liggen bij de voordeur. De elektronische sleutel op een andere plek bewaren is dus wenselijk.

 

Verder de tip om waardevolle spullen als sieraden en geld te bewaren in een kluis die verankerd is aan een muur. Heeft men dure sieraden? Maak er foto’s van! Soms treffen we sieraden aan die niet meer te herleiden zijn naar een woninginbraak. Foto’s helpen bij een aangifte.

 

Overlast en vernielingen bij de Montessorischool

_______________________________________

Onlangs berichtten wij op onze Facebookpagina, mede namens de school en de politie, dat er geregeld vernielingen werden gepleegd op de Montessorischool. Dit bericht is massaal gelezen en gedeeld. Top allemaal! We zijn verheugd te kunnen vertellen dat er vanaf het moment dat iedereen zeer alert is geworden er geen vernielingen meer zijn geweest. Dank jullie wel allemaal voor de medewerking. Alles wat we samen doen werkt!

 

Wij wensen iedereen een fijne en rustige maar ook veilige vakantie toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Réni Peeters – Beheerder

Karin Duijsters – Coördinator – Buitenwiek en omliggend

Michel Collignon – Coördinator – Achtkantmolen en omliggend

Vincent Frenken – Coördinator – Houtzaagmolen en omliggend

Roel van der Heyde – Coördinator – Korenmolen – Poldermolen en omliggend

Thom Cremers – Coördinator – Standaardmolen – Stellingmolen en omliggend

Marcel Bergmans – Coördinator – Windmolen – Graanmolen en omliggend

Plaatsing tijdelijke woningen

Naar aanleiding van de planning over plaatsing tijdelijke woningen, en de reacties daarop van de wijkbewoners heeft de wijkraad Molenakker naar de gemeente en belanghebbende als volgt gereageerd.

De gemeente Weert heeft in juni contact gehad met de wijkraad Molenakker. Daar heeft de gemeente uitleg gegeven over de planning van 61 tijdelijke woningen waarvan 10 tijdelijke woningen die geplaatst gaan worden binnen de wijk Molenakker. Deze woningen zijn voor één ouder gezinnen. De wijkraad heeft daar niet negatief op geantwoord omdat de wijkraad zich bewust is van het enorme tekort aan woningen. Deze vaak gescheiden mensen met kinderen wonen bij hun ouders op een slaapkamer. Deze schrijnende voorbeelden kunnen voorkomen worden door tijdelijke huisvesting.

De wijkraad heeft EXPLICIET aangegeven dat wij GEEN probleem gevallen in de wijk willen. Dus geen drugsverslaafden die zijn afgekickt, mensen in schuldhulpverlening of mensen met psychische problemen. Alleen één ouder gezinnen die daarmee geholpen zijn.

Verder bent u als direct omwonende, wijkbewoner en/of belanghebbende ( volgens de Algemene Wet Bestuursrecht). U kunt bezwaar aantekenen bij de gemeente indien u het niet eens bent met een besluit of een voorgenomen besluit. U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht bij een raadvergadering. De wijkraad bezit deze rechten niet. Wij werken als intermediaire en kunnen en mogen geen belanghebbende zijn.

Het is goed dat u naar de informatie avond gaat en u laat informeren. U kent nu onze standpunten en indien u deze onderschrijft, kunt u die ook nog eens kenbaar maken tijdens de avond. Daarnaast zal Wonen Limburg de woningen bouwen en verhuren, dat doet de gemeente niet. Dus ook zij moeten garanderen en liefst op papier dat zij alleen eenouder gezinnen daar zullen huisvesten.

 

Geluidshinder

Beste wijkbewoner,

Naar aanleiding van de vele klachten met betrekking tot de geluidshinder en het artikel in de laatste editie van de wijkkrant bijgaand (zie onderstaand) de reactie van de gemeente Weert.

 

Geachte heer/mevrouw,

In het afgelopen jaar heeft u contact gehad met de gemeente Weert over het geluid afkomstig van de Ringbanen, de Eindhovenseweg en de Roermondseweg. U heeft aandacht gevraagd voor de geluidshinder die u ervaart bij uw woning afkomstig van een van deze wegen.

De gemeente Weert heeft een grootschalig akoestisch onderzoek ingesteld, dat wil zeggen dat onderzocht is hoeveel geluid er van de wegen komt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er niet méér geluidsschermen en geluidswallen komen langs de Ringbanen, de Eindhovenseweg en de Roermondseweg.

Waarom komen er geen nieuwe maatregelen?
Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente Weert geen geluidswallen of schermen gaat plaatsen. De eerste reden is het plaatsen van schermen of wallen niet altijd kan of past. Als tweede reden komt dat de kosten van deze maatregelen ontzettend hoog zijn. Verderop in deze brief lichten we dit toe. De derde reden waarom de gemeente het niet gaat doen, is omdat de gemeente niet verplicht is volgens de wet om voor de bestaande woningen langs deze wegen geluidwerende maatregelen te treffen. Dat klinkt misschien hard of oneerlijk, maar het is niet de plicht van de gemeente om dit te doen. Verderop staan nog meer afwegingen waarom er geen extra maatregelen worden getroffen.

Even terug in de tijd
In 2018 is de Inventarisatie knelpunten ringbanenstelsel vastgesteld. In dit overzicht is er op verschillende manieren gekeken naar de mogelijke knelpunten die bij de ringbanen horen. We hebben toen naar de verkeerssituatie gekeken, en ook naar de leefbaarheid rondom de ringwegen. In de buurt van de Ringbanen liggen op verschillende plekken woningen op een korte afstand van de weg. Mogelijk hoort uw huis hier ook bij. Door deze ligging is bij deze woningen sprake van enige geluidshinder. Om de geluidshinder te beperken zijn in het verleden op diverse plaatsen geluidsschermen en geluidswallen aangelegd langs de Ringbanen. Ook zijn de Ringbanen de afgelopen jaren voorzien van geluidsreducerend asfalt; dat is asfalt dat minder lawaai maakt dan het asfalt dat gewoonlijk gebruikt wordt.

Het onderzoek
Onlangs hebben we een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dat zogenaamde akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting bij de woningen waar in het verleden geluidwerende voorzieningen zijn getroffen lager is dan bij de woningen waar geen geluidsscherm of wal aanwezig is. Kortom, de geluidsschermen en geluidswallen die er nu al staan zorgen voor een merkbare afname van het geluid.

We hebben dus in kaart gebracht wat de situatie was, hoe de situatie nu is, wat er mogelijk is, wat de kosten zijn, en wat het resultaat is als we iets doen. Het college van B&W heeft al deze zaken besproken en daarna moesten ze een keuze maken om wel of niet geld beschikbaar te stellen voor het plaatsen van schermen of wallen. Ze hebben rekening gehouden met het volgende:

 • Het verkeer. Een geluidsscherm belemmert het zicht bij kruisingen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.
 • De bereikbaarheid van woningen en bedrijven.
 • Kopers van nieuwe woningen aan de Ringbanen weten dat het huis in de buurt van een drukke weg ligt. De geluidsbelasting die afkomstig is van de Ringbanen hoort dan bij het huis dat daarbij in de buurt ligt. Men noemt dit een ruimtelijke afweging.
 • De aanwezigheid van gasleidingen in de berm van de Ringbanen. Een geluidsscherm of geluidswal mag niet worden gebouwd binnen de zone van een gasleiding.
 • Te weinig ruimte. Voor een geluidswal is in de berm van de Ringbanen niet voldoende ruimte aanwezig om deze te kunnen realiseren.
 • Geld. De kosten bedragen minimaal € 75.000,– en maximaal € 437.500,– (excl. BTW) per knelpunt. Langs de Ringbanen, de Roermondseweg en de Eindhovenseweg zijn 10 knelpunten met hogere geluidsbelastingen.

 

Conclusie
Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting lager is wanneer er geluidsschermen komen, kan het college de hierboven genoemde afwegingen niet zomaar aan de kant zetten. Op basis hiervan is besloten om niet over te gaan tot de realisatie van nieuwe schermen.

Tot slot wil ik wel aangeven dat wanneer in de toekomst het wegdek of de geluidsschermen langs de Ringbanen, de Eindhovenseweg of de Roermondseweg vervangen dienen te worden, dan zal opnieuw worden bekeken worden of bij het vervangen van het wegdek of geluidsscherm aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Bij de vervanging wordt gezocht naar een nieuw wegdek/geluidsscherm dat minimaal dezelfde geluidsreductie heeft en waar mogelijk een hogere geluidsreductie heeft.

We begrijpen het als u teleurgesteld bent dat er geen extra maatregelen komen om het geluid van de Ringbanen bij uw huis tegen te gaan. We zijn graag bereid om de gemaakte keuze nader toe te lichten. Als u dat wil, dan kunt u het beste contact opnemen met Johan van der Burg van de gemeente Weert op telefoonnummer (0495) 575000 of via j.vander.burg@weert.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Johan van der Burg
Medewerker milieu
T 0495 575 000
E j.vander.burg@weert.nl

Bijzondere bermbewoners

Aanvullend en dit naar aanleiding van het artikel “Afstudeerproject Wegbermen” gepubliceerd in de laatste uitgave van de “nieuwskrant Molenakker”, de ontdekking van een aantal bijzondere bermbewoners.

Bogi, Jule en Tijl onderzochten de afgelopen weken voor hun afstudeerproject wegbermen in de gemeenten Weert en Nederweert op de aanwezigheid van soorten planten en insecten. Daarmee zit het veldwerk er op voor de drie studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Ze vonden hierbij ook een aantal bijzondere bermbewoners. Nu is het tijd om de resultaten te verwerken in een advies. Doel van het onderzoek is om te kijken of de biodiversiteit verhoogd kan worden door een andere manier van bermbeheer.

Ecologisch bermbeheer

De gemeenten Weert en Nederweert willen hun wegbermen een hogere ecologische waarde geven. Dit is belangrijk omdat de biodiversiteit onder druk staat. Door biodiversiteit te bevorderen, kunnen we een gezondere leefomgeving creëren en worden plaagsoorten zoals de eikenprocessierups op natuurlijke wijze bestreden. Een goede biodiversiteit is ook van economisch belang.

Bijzondere bermbewoners

Wegbermen zijn voor insecten en planten waardevol om zich te kunnen verplaatsen of te verspreiden tussen verschillende leefgebieden. De studenten vonden verschillende planten en insecten in hun zoektocht waaronder enkele bijzondere bermbewoners:

– De Groene distelschildpadtor (Cassida rubiginosa). Deze soort gaat de laatste jaren achteruit. Om zich te camoufleren gebruikt hij een bijzondere techniek; met samengeklonterde uitwerpselen maakt hij een soort huidje dat hij over zich heen trekt.
– Het Egelte (Hispa atra) doet zijn naam eer aan doordat hij lijkt op een egel vanwege zijn stekels. Daarnaast nog een bijzondere feit; het egelte is een plantparasiet.
– De Rosse metselbij (Osmia bicornis). Een bestuiver die zijn naam heeft gekregen vanwege zijn rode lichaamsbeharing. Hierdoor is deze soort gemakkelijk te onderscheiden van de vergelijkbare honingbij. Het deel ‘metselbij’ komt van het feit dat de bij haar eieren in een holte afzet en vervolgens dichtmetselt met modder.
– De Groene zandloopkever (Cicindela campestris). Deze kever staat vooral bekend om zijn uiterst opvallend uiterlijk; de mooie groene kleur met witte stippen en de krachtige grote kaken.
– De Komkommerspin (Araniella). Zijn naam is erg toepasselijk bij zijn uiterlijk. Door zijn grote groene achterlijf camoufleert deze soort perfect in zijn omgeving, waardoor hij eerder kans heeft om zijn prooi te vangen.

Advies voor een beter bermbeheer

Nu het veldonderzoek is afgerond, maken de studenten een plan voor het beter inrichten en beheren van de wegbermen. Het advies kunnen de gemeenten gebruiken om het huidige bermbeheer aan te passen. De studenten verwachten het advies begin juli aan te kunnen bieden aan de wethouders.

Benieuwd naar resultaten

Wethouder Frank Voss van gemeente Nederweert en wethouders Geert Gabriëls en Martijn van den Heuvel van gemeente Weert zijn benieuwd naar de resultaten en het advies: “Het is mooi om te zien dat deze studenten zich zo enthousiast inzetten voor een verbetering van de biodiversiteit. We zijn benieuwd naar hun kijk op ons bermbeheer en hopen snel met hun adviezen aan de slag te kunnen gaan.”

Bekijk de foto’s (PDF)

https://iwdg.nl/2NsAgLH

De Rabo Urban Sport Tour komt naar je toe deze zomer

Kom jij ook gezellig samen buitenspelen?

Urban Sport Tour | Fotograaf: Theo Van de Winkel

In de zomervakantie staat Punt Welzijn elke woensdagmiddag met de Rabo Urban Sport Tour in een andere wijk. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen bij ons gratis komen sporten. Wij nemen verschillende sportspullen mee, waaronder een stormbaan, soccerdome, pannakooi en nog veel meer.

Wil jij graag meedoen? Kijk hieronder wanneer we bij jou in de buurt staan en schrijf je dan in voor maximaal 1 ronde per woensdag.

 • Woensdag 29 juli, Molenakker, Molenakkerpark
  Ronde 1: 13.00-14.00
  Ronde 2: 14.30-15.30

Inschrijven verplicht

Het is verplicht om je in te schrijven voor de clinics. Dit kan via de website van Punt Welzijn tot 24 uur voor aanvang van de clinic (www.puntwelzijn.nl > zoek Activiteiten- buitenspelen in de zomervakantie). De bevestigingsmail maakt de deelname pas definitief.

De landelijke, regionale en lokale richtlijnen worden voor, tijdens en na de activiteit gehanteerd. Hierdoor zijn ouders/verzorgers helaas niet welkom tijdens de activiteit.

Kom jij ook gezellig samen buitenspelen?

Download de flyer (PDF): https://iwdg.nl/3gDim5P

 

informatieavond fietsbrug Laarveld

De gemeente Weert gaat dit jaar starten met het realiseren van een fietsbrug tussen
Hushoven/Laarveld en Molenakker. Zij willen u hierover graag informeren.
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 19 maart om
19:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis, Wilhelminasingel
101, Weert.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over hoe de brug eruit komt te zien, de
toekomstige verkeerssituatie en de planning.

Iedereen die interesse heeft is van harte welkom op de informatieavond. De gemeente stelt het op
prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan per e-mail via b.eqoelen@weert.nl of telefonisch
via 0495 575 341..

Heeft u vragen of kunt u niet aanwezig zijn? Neem dan gerust contact met Paul Verhappen via
telefoon (0495) 57 52 84 of per email p.verhappen@weert.nl.

Landelijke Opschoondag

Het duurt nog even, maar zet ‘m alvast in je agenda.
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag.

De gemeente Weert ondersteunt buurtbewoners die de handen uit de mouwen willen steken voor een schone buurt.

Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is eenvoudig!

1. Meld je schoonmaakactie aan, door een mail te sturen naar zwerfafval@weert.nl
2. Nodig zoveel mogelijk deelnemers uit
3. Ontvang van de gemeente gratis materialen, zoals afvalknijpers, hesjes, handschoenen en afvalzakken
4. Ga samen aan de slag!
5. De gemeente haalt het geoogste afval na afloop van de schoonmaakactie gratis op

Wil je op een andere dag gaan opruimen? Geen probleem, ook dan staat de gemeente voor jullie klaar om de opruimactie te ondersteunen